Glob2

 

 

Workshop om Svensk Vattenallians

 
Havs- och Vattenmyndigheten genomförde sommaren 2013, i samvekan med Krinova Incubator & Science Park samt Johanneberg Science Park, workshops som syftade till att få en klar bild av vad företagen vill få ut av en Svensk Vattenallians. Det framkom med tydlighet att många företag arbetar med vattenfrågan på olika nivåer både nationellt och internationellt. Det framkom behov av samverkan mellan företagen, lära av varandra, kunskap om ny och gammal vattenteknik, benchmarking, forskning, samverkan med myndigheter mm.

Svensk Vattenallians genomför under andra halvåret 2013 ett antal regionala workshoppar som svarar till företagens behov. Under 2014 hölls, utöver regionala workshops, ett antal nationella möten i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten respektive Varim; en branschorganisation inom området vattenrening och vattenbehandling.

Workshop – AstraZeneca 22 jan 2014